Veelgestelde vragen

Februari 2024

ALGEMEEN

Hoe ziet het stedenbouwkundig plan van Lingezicht Elst eruit?

Het informatiepaneel ‘Voorlopig ontwerp oktober 2023 (paneel 1)’ geeft het stedenbouwkundig plan weer.

Hoe ziet het ontwerpbestemmingsplan eruit?

Het informatiepaneel ‘Ontwerp bestemmingsplan december 2023 (paneel 2)’ geeft het ontwerpbestemmingsplan weer. Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de link zijn het volledige ontwerpbestemmingsplan en de toelichting in te zien.

Hoe ziet het woningbouwprogramma eruit?

Er worden maximaal 395 woningen gerealiseerd. Het beoogde woningbouwprogramma bestaat vooralsnog (dat wordt bij de verdere uitwerking definitief vastgesteld) uit:
Huurwoningen
– Sociale huurwoningen: circa 120 woningen (huurappartementen en grondgebonden huurwoningen)
– Middenhuurwoningen : circa 10 huurappartementen
Koopwoningen
– Goedkope koopwoningen: circa 25-30 grondgebonden woningen
– Betaalbare koopwoningen: circa 65-75 woningen (grondgebonden koopwoningen en koopappartementen)
– Vrije sector koopwoningen: circa 165-175 woningen (grondgebonden koopwoningen en koopappartementen)

Wat is de planning?

Bekijk de beoogde planning van dit moment via deze link. Het betreft zowel de planning van de bestemmingsplanprocedure als de ontwikkeling en realisatie van de woningen. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in mei 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

VERKEER EN PARKEREN

Hoe wordt het verkeer afgewikkeld?

Het informatiepaneel ‘Infrastructuur (paneel 3)’ geeft inzicht in de nieuwe infrastructuur, de verkeersintensiteit en het kruispunt bij de Regenboog en de Ceintuurbaan voor de ontsluiting van het plangebied. De verkeersintensiteit neemt met de nieuwe planvorming toe. Zowel de nieuwe infrastructuur als de bestaande kan deze toename voldoende aan. De exacte uitvoering van het kruispunt zal in de verdere planvorming in samenspraak met de gemeente en verkeerskundig bureau Goudappel nader worden uitgewerkt.

Hoe wordt het parkeren voorzien?

Het parkeren vindt geheel binnen de planlocatie plaats: deels op eigen terrein, deels in parkeerhoven en door informeel te parkeren langs de rijbaan.

WONINGEN

Hoe hoog worden de appartementengebouwen?

De appartementengebouwen aan de oostzijde zijn 4 en 5 lagen hoog  (in het bestemmingsplan opgenomen met een maximale hoogte van 18,5 meter) met half verdiept parkeren. Het appartementengebouw aan de westzijde heeft 4 lagen en een hoogte van maximaal 13,5 meter. Een toelichting hierop is terug te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Worden er specifiek woningen voor starters gebouwd?

Met het woningbouwprogramma van Lingezicht Elst wordt bijgedragen aan de woonopgave die er met name voor starters is. Naar de nieuwe ruimtelijke kaders die aansluiten op de Woondeal wordt een substantieel deel betaalbare woningen in de huur- en koopsector gerealiseerd.

Worden er levensloopbestendige woningen (seniorenwoningen) gebouwd?

In het plan wordt voorzien in de realisatie van levensloopbestendige woningen. Het uiteindelijke woningbouwprogramma en de woningtypologieën wordt afgestemd op de actuele vraag en behoefte aan woningen.

Ik wil in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Hoe pak ik dat aan?

U schrijft zich tijdig in bij Entree (www.entree.nu).

Worden er ook bouwkavels aangeboden?

Er zullen mogelijk enkele bouwkavels uitgegeven worden. Het aantal, de locatie en de grootte zijn op dit moment nog niet bekend.

Hoe zien de woningen eruit?

Het informatiepaneel ‘Architectuur en Stedenbouw (paneel 4)’ geeft een indruk van de beoogde beeldkwaliteit van de woningen. De referentiebeelden zijn ter indicatie. Daarnaast is via deze link het beeldkwaliteitsplan te bekijken. Zodra er meer bekend is over de woningen zal dat via de nieuwsbrieven bekend worden gemaakt. 

Hoe groot zijn de woningen?

De gebruiksoppervlakte van de appartementen zal variëren van circa 60 m2 tot 150 m2 of meer (mogelijk hebben de penthouses een groter gebruiksoppervlakte).De gebruiksoppervlakte van de woningen zal variëren van 50 m2 tot 170 m2, dat zal bij de vrijstaande woningen mogelijk meer zijn.

Wat zijn de verkoopprijzen van de woningen?

De verkoopprijzen zijn nog niet bekend. Binnen het plan wordt invulling gegeven aan de uitgangspunten van de Woondeal. Er zijn daarin bandbreedtes voor de verkoopprijzen van de te realiseren goedkope en betaalbare woningen afgegeven. De prijzen zijn tevens onderhevig aan marktontwikkelingen. Zodra de verkoop start worden de definitieve prijzen van de woningen bekend gemaakt.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de start verkoop?

Informatie over de start verkoop en de verkoopprocedure wordt via de nieuwsbrieven bekend gemaakt. De verkoop zal in meerdere fasen  plaatsvinden. Het oostelijk deel zal naar verwachting als eerste in verkoop gaan. Via deze link kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Welke makelaar is bij de verkoop betrokken?

Zaat Vastgoed uit Huissen en Hans Janssen uit Nijmegen zijn de betrokken makelaars.

BUITENRUIMTE

Hoe ziet de buitenruimte eruit?

Het informatiepaneel ‘Buitenruimte (paneel 5)’ geeft een indruk van de beeldkwaliteit van de buitenruimte. De referentiebeelden zijn ter indicatie. 

Welke extra voorzieningen worden getroffen ten aanzien van duurzaam bouwen, biodiversiteit en energiebesparing?

De exacte maatregelen worden nog nader uitgewerkt. Er wordt deels natuurinclusief gebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan in te bouwen nestkasten, een vogelvriendelijke vogelschroot en de natuurvriendelijke inrichting van het openbaar gebied.

BOUW

Wordt er gasloos gebouwd?

Alle woningen en appartementen worden gasloos gebouwd. Er wordt wat betreft duurzaamheid minimaal voldaan aan de te zijner tijd geldende eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voorheen bouwbesluit. Op dit moment is de eis voor de duurzaamheid BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Is de energievoorziening (nuts) geregeld?

De energievoorziening is afgestemd en opgenomen in de planning van Liander.

Hoe verloopt de bouw?

De bouw zal de fasering van de verkoop volgen. Het uitgangspunt daarbij is: starten aan de oostkant en vanuit daar naar het westen toe werken.

Waar rijdt het bouwverkeer?

Het bouwverkeer zal naar verwachting het plangebied direct via de Rijksweg-Noord betreden. Parallel aan de reguliere ontsluiting van het plangebied komt een bouwweg die uitsluitend bedoeld is voor de bouwvoorzieningen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat, zodra de eerste woningen opgeleverd zijn, het woonverkeer niet gemengd wordt met het bouwverkeer.

OVERIG

Ik ben geïnteresseerd in Lingezicht Elst, hoe blijf ik op de hoogte?

U kunt zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrieven. Houd daarnaast het nieuws op de website in de gaten.

Waar kan ik een vraag over dit project stellen?

U kunt uw vraag het beste per e-mail stellen via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Belt u ons dan via tel. 024 642 17 46.